Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website gigstarter.be (de Website), eigendom van Gigstarter BV met KvK-nummer 60653612, kantoor houdende te Paleisstraat 107, 1012VM, Amsterdam (Gigstarter). De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door Gigstarter worden aangeboden.

De Website biedt een overzicht van in te huren muzikanten aan haar bezoekers. Muzikanten met een profiel kunnen autonoom hun profiel en de hieruit voortvloeiende boekingen en optredens beheren via het systeem (de Dienst).

Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 - Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
 2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.gigstarter.be/terms.
 3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Gebruiksregels van de Website

 1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  1. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  2. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  3. Ongevraagde reclame of spam;
  4. Foute of misleidende informatie;
  5. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Je mag content in de vorm van tekst, beeld en geluid uploaden waarvan de rechten in eigen beheer zijn. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn en niet in eigen beheer zijn mogen alleen geüpload worden indien:
  1. Er expliciet door de beheerder van de auteursrechten toestemming is verleend aan de profielbeheerder;
  2. Het gaat om muziekwerken waarvan de auteursrechten door Buma/Stemra beheerd worden én dit expliciet bij het uploaden aan wordt gegeven. Voor deze werken geldt het volgende: De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Gigstarter heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d..
 5. Je zal de verkregen (persoons)gegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
 6. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 7. Je mag geen content van de Website kopiëren en/of opslaan tenzij daar expliciet toestemming voor is verleend door de rechtmatige beheerder van de auteursrechten. Bij twijfel kan dit nagevraagd worden door een bericht te sturen naar info@gigstarter.be.
 8. Je mag de Website alleen raadplegen met een web browser. Het op geautomatiseerde wijze raadplegen van de Website (onder anderen door middel van spideren, crawlen, of scrapen) is niet toegestaan.
 9. Je mag de Website niet scannen, toetsen of testen op kwetsbaarheden. Veiligheids- en authenticatiemaatregelen mogen niet worden omzeild.
 10. Je zal handelen in goed burgerschap jegens andere gebruikers.
 11. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kun je een bericht sturen naar info@gigstarter.be.

Artikel 3 - Het platform

Het doel van de Website is om een platform te bieden waar Aanbieders en Afnemers met elkaar in contact kunnen komen. Iedereen die de Website bezoekt is een Gebruiker van het platform (de Gebruiker). Gebruikers kunnen diensten aanbieden zoals het geven van een muzikaal optreden, het aanbieden van een technicus, het verhuren van apparatuur of spullen, het verhuren van een locatie en allerlei andere diensten die plaats kunnen vinden rondom een evenement (de Aanbieder). Een Gebruiker kan via het platform direct en autonoom - zonder tussenkomst van Gigstarter - diensten van een Aanbieder afnemen (de Afnemer). Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Aanbieders en Afnemers. Wij zijn ook geen partij bij de overeenkomsten tussen Aanbieders en Afnemers. Als er een conflict ontstaat tussen Aanbieders en Afnemers, dan is Gigstarter geen partij bij de oplossing ervan.

Artikel 4 - Disclaimer

De inhoud van de Website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt de Website op eigen risico. Gigstarter zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de Website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat de Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten en diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Gigstarter is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) de Website. Handelingen die je op basis van de Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en zijn op eigen risico. Op grond van die foute of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Gigstarter en jou tot stand komen.

Ook voor aan de Website gekoppelde bestanden of voor op de Website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Gigstarter geen aansprakelijkheid.

Gigstarter controleert de inhoud die gebruikers van de Website zelf op de Website plaatsen niet, maar Gigstarter kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar info@gigstarter.be.

Je mag de Website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze intellectuele eigendomsrechten en die van de gebruikers van de Website. Gigstarter behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van de Website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@gigstarter.be aan ons vragen.

Artikel 5 - Beschikbaarheid van de Website

 1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
 2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet, niet correct, of niet veilig werkt.
 3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.

Artikel 6 - Gebruikersaccount

 1. Voor iedere Gebruiker van de Website wordt er een Gebruikersaccount aangemaakt (het Gebruikersaccount).
 2. Je mag niet meer dan één (1) Gigstarter account hebben.
 3. Je moet de inloggegevens van je Gebruikersaccount afschermen voor anderen. Je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
 4. Als je denkt of weet dat je Gebruikersaccount misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.
 5. Om je Gebruikersaccount te verwijderen kun je naar de ‘vergeet mij' pagina gaan. Daar heb je de optie om een complete account verwijdering aan te vragen. Weet wel: Het verwijderen van een Gebruikersaccount kan niet ongedaan worden gemaakt.

Artikel 7 - Artiestenprofiel

 1. Het Artiestenprofiel is een functie waarmee uitvoerende muzikanten zich via de Website kunnen aanbieden bij Afnemers (het Artiestenprofiel). Het Artiestenprofiel representeert de Aanbieder van een muzikaal optreden.
 2. De Artiest is de muzikant, of zijn de muzikanten, die op desbetreffend Artiestenprofiel getoond wordt of worden (de Artiest).
 3. Een Artiestenprofiel mag alleen worden aangemaakt en beheerd door de Artiest zelf, of door een vertegenwoordiger die daarvoor schriftelijk toestemming heeft gekregen van de Artiest.
 4. Een profiel is compleet als alle verplichte velden zijn ingevuld. Complete profielen worden ter goedkeuring voorgelegd aan Gigstarter. Wij streven er naar om een compleet profiel binnen vijf werkdagen te keuren.
 5. Een Artiestenprofiel bevat in ieder geval:
  1. Een Youtube-video van een live optreden;
  2. Drie demo tapes voor bands, ensembles en solo-artiesten, of twee demo tapes voor DJs;
  3. Een vierkante foto van de Artiest van minimaal 600 pixels breed;
  4. Informatie die representatief is voor een live-optreden.
 6. Alle informatie op het Artiestenprofiel dient naar waarheid en zo accuraat mogelijk te worden ingevuld.
 7. Je mag alleen contactgegevens en (hyper)links op de daarvoor bestemde velden in het profiel te zetten.
 8. Gigstarter behoudt het recht om het Artiestenprofiel zonder opgaaf van reden te wijzigen, offline te halen of te verwijderen.
 9. In de login-omgeving van het Artiestenprofiel (het Dashboard) kan het profiel (tijdelijk) offline worden gehaald.
 10. Om jouw Artiestenprofiel te verwijderen dien je een email met die strekking te sturen naar info@gigstarter.be. Gigstarter zal het verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Het verwijderen van een Artiestenprofiel kan niet ongedaan worden gemaakt.
 11. Zonder Lidmaatschap mag je maximaal 2 profielen beheren; met Lidmaatschap mag je maximaal 5 profielen beheren. Om meer dan 5 profielen te kunnen beheren dien je contact op te nemen met info@gigstarter.be.

Artikel 8 - Offerteaanvraag

 1. Afnemer kan een Offerteaanvraag plaatsen bij een Artiest, met dit verzoek kan de Afnemer bij een Artiest de beschikbaarheid peilen (de Offerteaanvraag).
 2. Het doel van een Offerteaanvraag is de mogelijkheid tot het inhuren van een Artiest te onderzoeken.
 3. Het plaatsen van een Offerteaanvraag is vrijblijvend en geschiedt door middel van het contactformulier op een Artiestenprofiel.
 4. Bij het aanmaken van een Offerteaanvraag wordt er door Gigstarter een Gebruikersaccount voor de Afnemer aangemaakt teneinde informatie overzichtelijk aan de Gebruikers te kunnen presenteren.
 5. Zowel de Afnemer als de Artiest dienen te voorkomen dat de communicatie onnodig wordt vertraagd.
 6. Wanneer de Artiest niet beschikbaar is voor het optreden dient deze dit aan te geven via de daarvoor bestemde knop in het offerteaanvraag scherm.
 7. Wanneer er in de strekking van de Offerteaanvraag tot een Boeking overgegaan kan worden moet de Artiest via Gigstarter een bevestiging uitsturen naar de Afnemer, waarin alle afspraken worden samengevat (de Bevestiging).

Artikel 9 - Bevestiging & Boeking

 1. Het doel van de Bevestiging is het door de Artiest vastleggen van afspraken met een Afnemer. De Bevestiging kan optioneel ook ‘Offerte’ genoemd worden door de Artiest. Wanneer de Afnemer akkoord gaat met de voorwaarden die in de Bevestiging worden omschreven gaat deze officieel akkoord met de in de Bevestiging gepresenteerde voorwaarden en afspraken en wordt een optreden definitief vastgelegd (de Boeking).
 2. De Artiest is verplicht om een Bevestiging op te stellen wanneer een Offerteaanvraag of een Oproep leidt tot een optreden.
 3. De Artiest heeft de optie om een Bevestiging op te stellen voor een optreden waarvoor het (initiële) contact niet via Gigstarter is gelopen.
 4. De Artiest heeft te allen tijde de mogelijkheid om een Bevestiging te wijzigen. Een gewijzigde bevestiging dient opnieuw door de Afnemer te worden geaccepteerd voordat de nieuwe voorwaarden van kracht zijn.
 5. Na een optreden zal Gigstarter automatisch een verzoek tot een Review uitsturen naar de Afnemer indien de Bevestiging door de Afnemer voor het plaatsvinden van het optreden geaccepteerd is.
 6. Gigstarter is onder geen enkele omstandigheid een contractpartij. Gigstarter faciliteert slechts de totstandkoming van afspraken en een Boeking. De Boeking is een overeenkomst die direct tussen Artiest en Afnemer wordt gesloten.

Artikel 10 - Oproep

 1. Een Afnemer kan een Oproep plaatsen in de vorm van een mogelijkheid tot een optreden (de Oproep). De oproep is door meerdere Artiesten in te zien en kan door meerdere Artiesten beantwoord worden.
 2. Het doel van de Oproep is het peilen van de beschikbaarheid van meerdere artiesten binnen een bepaalde muziekstijl, ten behoeve van het boeken van één of meerdere van de beschikbare artiesten.
 3. Het plaatsen van een Oproep is vrijblijvend.
 4. Gigstarter selecteert Artiesten die op de oproep kunnen reageren. Selectie vindt onder anderen plaats op basis van de gewenste stijl, het beschikbare budget en de locatie van het optreden.
 5. Artiesten die een Oproep ontvangen dienen hun beschikbaarheid zo spoedig mogelijk aan te geven. Uitsluitend Leden van Gigstarter kunnen zich beschikbaar stellen voor de oproep. Niet-Leden dienen 1) Lid te worden, of 2) aan te geven dat ze niet beschikbaar zijn voor het optreden.
 6. De opgegeven beschikbaarheid van een Artiest is niet bindend en de beschikbaarheid kan op elk moment door de Artiest worden aangepast.
 7. De plaatser van de Oproep wordt op de hoogte gesteld van Artiesten die zich beschikbaar stellen voor de Oproep.
 8. De plaatser van de Oproep heeft de mogelijkheid om één of meerdere artiesten via het door Gigstarter aangeboden chat-systeem te benaderen, al dan niet met de intentie een Artiest te boeken.
 9. Indien de plaatser van de Oproep geen intentie heeft om een beschikbare Artiest te boeken dient de Artiest daarvan tijdig door de plaatser van de Oproep op de hoogte te worden gesteld. Dit ter voorkoming van scenario’s waarbij de Artiest onnodig een datum vrij houdt.
 10. Indien er een Boeking voortvloeit uit een Oproep dient de Artiest daarvoor een Bevestiging op te stellen.

Artikel 11 - Review

 1. Afnemer kan vrijblijvend een verslag schrijven en een cijfer achterlaten na het bijwonen van het optreden van de Artiest (de Review).
 2. Het doel van de Review is het door een onafhankelijke partij delen van een ervaring met een Artiest met de intentie het algemeen publiek daarvan op de hoogte te stellen.
 3. Na een bevestigd optreden zal Gigstarter automatisch een verzoek voor het schrijven van een Review uitsturen naar de Afnemer.
 4. Als Artiest heb je geen zeggenschap over de inhoud van een Review. Wanneer je als Artiest met betrekking tot een Review melding wilt doen van laster of smaad, stuur dan een email naar info@gigstarter.be.
 5. Reviews worden alleen toegestaan wanneer een Boeking daadwerkelijk en controleerbaar heeft plaatsgevonden.

Artikel 12 - Lidmaatschap

 1. Een Gebruiker met een Lidmaatschap is een Lid (het Lid).
 2. Een Lid heeft toegang tot bepaalde functies die voor andere Gebruikers niet toegankelijk zijn (het Lidmaatschap).
 3. Het Lidmaatschap van Gigstarter, ook wel ‘PRO lidmaatschap’ genoemd, is geheel optioneel.
 4. Bij het afnemen van het Lidmaatschap gaat de Gebruiker een betalingsverplichtingen aan met Gigstarter (de Lidmaatschapsovereenkomst).
 5. Het Lidmaatschap komt digitaal tot stand, en wordt door Gigstarter schriftelijk of per e-mail aan het Lid bevestigd.
 6. Gigstarter is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een verzoek tot het aangaan van een Lidmaatschap te weigeren.
 7. De eerste contractperiode van het Lidmaatschap heeft een duur van een kwartaal of een jaar.
 8. Het Lidmaatschap wordt bij het bereiken van de expiratiedatum daarvan stilzwijgend verlengd voor de periode van een kwartaal, tegen het op dat moment geldende tarief van het Lidmaatschap.
 9. Incassering van de kosten voor het verlengen van het Lidmaatschap vindt plaats middels een automatische incasso. De de machtiging hiervoor wordt door het Lid verstrekt bij de vooruitbetaling voor de eerste contractperiode van het Lidmaatschap.
 10. Opzegging vindt plaats via de Website of door middel van een email van die strekking naar info@gigstarter.be. Om verlenging van het Lidmaatschap te voorkomen dient Gigstarter de opzegging uiterlijk twee weken voor de expiratiedatum van het lopende Lidmaatschap te hebben ontvangen.
 11. Gigstarter behoudt het recht van ontbinding van het Lidmaatschap als er niet tijdig voldaan is aan betalingsverplichting; als het Lid de machtiging tot automatische incasso terugtrekt en/of een bedrag storneert; als het Lid niet aan de gebruiksregels (artikel 2) van de website voldoet.
 12. Indien het Lid in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst van het Lidmaatschap, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde voor rekening van het Lid en is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen een vertragingsrente verschuldigd aan Gigstarter ter hoogte van de wettelijke handelsrente.
 13. Elke voorgenomen tariefverhoging van het Lidmaatschap zal uiterlijk één kalendermaand voor het inwerkingtreden daarvan worden gecommuniceerd via de Website en per email en geldt alleen voor nieuwe Lidmaatschapsovereenkomsten of verlenging van Lidmaatschapsovereenkomsten.
 14. Gigstarter biedt onder bepaalde omstandigheden Gebruikers aan om vrijblijvend een proef Lidmaatschap aan te gaan. Dit is een gratis Lidmaatschap dat niet stilzwijgend zal worden verlengd.

Artikel 13 - Uitsluiting

Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst. Wij hebben te allen tijde het recht om je uit te sluiten van de Dienst indien wij gedrag of inhoud ongepast achten.

We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 • Jouw account te verwijderen;
 • Onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Artikel 14 - Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Je persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst. Lees meer onder onze Privacy Statement.

Artikel 15 - Conflictoplossing

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen Aanbieders en Afnemers. Toch zullen wij ons inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.

Artikel 16 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.